2018-10-19

Nadzorowanie zobowiązań z umów sprzedaży udziałów spółek rolno-spożywczych

W latach 2011-2012 w oparciu o Koncepcję prywatyzacji spółek rolno-spożywczych opracowaną w byłym Ministerstwie Skarbu Państwa, nastąpiło zbycie udziałów czterech następujących spółek, tzw. inseminacyjnych:

  • Małopolskie Centrum Biotechniki sp. z o.o. z siedzibą w Krasnem,
  • Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt sp. z o.o. z siedzibą w Łowiczu,
  • Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy,
  • Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach sp. z o.o.

 

Koncepcja zakładała m.in. nabycie udziałów przez producentów rolnych i pracowników na zasadach preferencyjnych. Umowy zawierają postanowienia zezwalające na zbycie udziałów:

  • jedynie na rzecz podmiotów wpisanych do księgi udziałów spółek według stanu na dzień ich zbycia lub obciążenia udziałów,
  • bez ograniczeń na zasadach ogólnych po upływie 10 lat od nabycia.

 

Zobowiązania wynikające z umów zbycia udziałów obowiązują przez dziesięć lat. Na podstawie umów nabywcy zostali zobowiązani do składania Sprzedającemu - Skarbowi Państwa - reprezentowanemu obecnie przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, oświadczeń dotyczących zbywania i obciążania udziałów, każdego roku do 31 stycznia według stanu na 31 grudnia poprzedniego roku. W przypadku niedoręczenia Sprzedawcy ww. oświadczeń w terminie, kupujący bez osobnego wezwania są zobowiązani zapłacić kwotę gwarancyjną w wysokości 20% całkowitej ceny udziałów. Do składania oświadczeń zobowiązanych jest blisko 4 500 udziałowców ww. spółek.

 

Wzór oświadczenia znajduje się w załaczniku. Oświadczenie należy wysyłać pocztą na adres:

 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Departament Zobowiązań i Analiz
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Kontakt

Departament Zobowiązań i Analiz
tel. 22 262 98 07
faks 22 262 91 41
e-mail: sekretariatDZA@mpit.gov.pl

Załączniki

  oświadczenie.doc 38 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się